Algemene voorwaarden

Art.1 Bij aanvraag van een transfer van het ophaaladres naar de luchthaven – station –haven of ‘n andere bestemming en omgekeerd, neemt het bedrijf, organisatie of particulier ofwel telefonisch  ofwel via email contact op met GB Service. De aanvraag omvat minstens de volledige omschrijving van de opdracht. Elke aanvraag wordt per fax of email bevestigd door GB Service, waarna deze er zich toe verbindt het vervoer uit te voeren conform de modaliteiten uit deze algemene voorwaarden. Afwijkende algemene voorwaarden kunnen maar aanvaard worden indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door GB Service aanvaard en bevestigt zijn en dat vóór het begin van de uitvoering van de overeenkomst. Een kopie van de aanvraag en/ of de bevestiging wordt afgegeven aan de te vervoeren personen.

Art.2 Met het oog op een correcte uitvoering moeten de aanvrager en de te vervoeren personen alle nuttige inlichten verstrekken, evenals elke relevante inlichting waar door GB Service om verzocht wordt. Minstens moet het aantal personen, het afhaal- of afzetadres, het voorziene vertrek- en/of aankomstuur, bestemming of herkomst van de vlucht met vluchtnummer en een telefoonnummer waarop de te vervoeren personen bereikt kunnen worden bij de aanvraag medegedeeld worden.

Art.3 De te vervoeren personen worden door GB Service afgehaald op het adres opgegeven in de opdracht en dat minstens 3 uur voor het voorziene vertrekuur van de vlucht. Het tijdstip van de afhaling wordt bij benadering medegedeeld op de schriftelijke bevestiging – email – door GB Service. De avond voor vertrek krijgen de klanten een sms teneinde het exacte uur van ophaling mede te delen.

Art.4 Bij afhaling op de aankomstplaats moeten de te vervoeren personen steeds uitkijken naar de chauffeur met bord GB Service op de vooraf afgesproken locatie; op Zaventem: rechts in de aankomsthal aan de JAVA Coffeeshop. De te vervoeren personen verbinden er zich toe om, indien ze zich niet op de aangeduide vlucht bevinden, GB Service hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Evenals bij grondige wijziging van aankomst- en vertrekuur en vluchtnummer(s) dient GB Service hiervan op de hoogte gesteld te worden. Bij gebreke aan het tijdig op de hoogte stellen van GB service zal de volledige prijs verschuldigd zijn, desgevallend te vermeerderen met de wachturen en de kostprijs voor de nutteloze/tevergeefse verplaatsing door GB Service.

Art.5 De overeenkomst kan door het bedrijf, particulier of de te vervoeren personen ten allen tijde gewijzigd, ontbonden of opgezegd worden mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van:  Tot 2 weken voor de uitvoering van de eerste opdracht: 50% van de gehele som met een minimum van 25€ . Tot 2 dagen voor de uitvoering van de eerste opdracht: 75% van de gehele som met een minimum van 25€ . Binnen 2 dagen voor de uitvoering van de eerste opdracht: 100% van de gehele som met een minimum van 25€. Elke wijziging, ontbinding of opzegging dient schriftelijk en tijdig te worden overgemaakt aan GB Service.

Art.6 GB Service mag zonder schadevergoeding, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien er zich voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst buitengewone omstandigheden voordoen, die GB Service bij het sluiten van de overeenkomst niet kon kennen en, indien GB Service deze wel had gekend, een geldige reden was om de overeenkomst niet te sluiten.

Art.7 GB Service is aansprakelijk voor de schade die de te vervoeren persoon oploopt wegens gehele of gedeeltelijke, niet of gebrekkige uitvoering van de overeenkomst, behoudens overmacht en indien GB Service aantoont alle nodige en nuttige voorzorgsmaatregelen te hebben genomen om de opdracht vlot te laten verlopen overeenkomstig de op GB Service rustende inspanningsverbintenis. Alle klachten dienaangaande worden rechtstreeks en aangetekend aan GB Service gericht. Voor alle eisen i.v.m. vertraging en/of missen van het vliegtuig, trein of ander vervoermiddel ingevolge overmacht, fout van een derde, eigen fout van het bedrijf, particulier, tussenpersoon bij bestellen overeenkomst of de te vervoeren persoon, kan GB Service niet aansprakelijk gesteld worden.

Art.8 De te vervoeren personen zijn aansprakelijk voor alle schade die GB Service oploopt door hun fout.

Art.9 Het is te allen tijde verboden te roken in de wagens, bij overtreding kan de klant uit de wagen gezet worden.

Art.10 GB Service is verzekerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende het vervoer van personen en beschikt over de nodige vergunningen.

Art.11 Alle prijsoffertes bindt GB Service slechts 1 maand, tenzij een andere termijn uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald en zijn onderhevig aan herziening wanneer de prijzen der consumptiemiddelen zouden stijgen.

Art.12 Klachten m.b.t. de door GB Service geleverde diensten zijn slechts aanvaardbaar en in overweging te nemen indien zij per aangetekend schrijven werden meegedeeld binnen de 8 dagen na uitvoering. Een klacht kan niet gelden als reden om de betaling uit te stellen of op te schorten.

Art.13 Al onze facturen dienen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, contant betaald te worden of minstens op de vermelde vervaldatum en dit zonder korting. In geval van niet- of laattijdige betaling van de factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd zijn van 1% per maand, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 75€.

Art.14 Gevallen van overmacht: weersomstandigheden, onvoorziene files, wegeniswerken, betogingen, stakingen van bagage- en grondpersoneel, ontheffen GB Service van alle verantwoordelijkheid.

Art.15 Vervoer enkel voor een terugreis, dient vooraf betaald te worden via overschrijving, enkel betaalde aanvragen worden uitgevoerd.

Art.16 Enkel de rechtbanken van het rechtsgebied waar de zetel van GB Service is gevestigd, zijn bevoegd in geval van mogelijke geschillen.

Menu